com treballo

L'esquema bàsic de qualsevol tipus d'intervenció -psicològica o logopèdica- és el següent:

  • entrevista inicial amb els pares o tutors legals
  • avaluació i diagnòstic
  • tractament individualitzat
  • entrevistes de seguiment i servei d'orientació, tan a la família com a l'entorn educatiu

En cada intervenció  es parteix un enfocament integrador que permet atendre les dificultats de les persones amb una visió més àmplia i dissenyar, per a cada cas, el tractament més idoni.