com treballo

En qualsevol tipus d'intervenció, ja sigui psicològica o logopèdica, l'esquema bàsic de treball que segueixo és el següent:

  • entrevista inicial amb els pares o tutors legals
  • avaluació i diagnòstic
  • tractament individualitzat
  • entrevistes de seguiment
  • orientació -tan a la família com a l'entorn educatiu-

En cada intervenció  es parteix un enfocament integrador que permet atendre les dificultats de les persones amb una visió més àmplia i dissenyar, per a cada cas, el tractament més idoni.