informe psicopedagògic

Què és?

L'informe psicopedagògic descriu i condensa els resultats de diferents proves d'avaluació per a establir un diagnòstic, proposar el tractament més adequat i orientar a pares i a educadors a l'hora de gestionar i millorar les necessitats de l'infant -ja siguin de tipus educatiu o conductual -.

Constitueix una eina de gran valor ja que els resultats expressats a l'informe són essencials per a comprendre quines són les fortaleses i els aspectes que cal millorar mitjançant la intervenció de pares i educadors.

En quins casos és necessari / qui el pot sol·licitar?

A partir d'una problemàtica concreta o de la sospita que l'infant pugui estar patint algun tipus de trastorn que dificulta el seu procés d'aprenentatge o les seves relacions socials, els tutors legals poden sol·licitar la realització d'un informe -sovint per presentar davant de tercers- que ajudi a establir un diagnòstic i a enfocar amb més precisió un tractament i el seguiment posterior del nen o de la nena, tant a casa com a l'escola.

Com es fa?

L'avaluació psicològica és una tasca complexa que, per tal d'aclarir el motiu de la consulta, implica la recollida de la informació aportada per pares, mestres i -si per edat és possible- del mateix implicat.

Un cop analitzada es valora si cal fer una exploració complementària realitzant una bateria de proves que ens ajudaran a l'establiment d'un diagnòstic i a la selecció del tractament més adequat.

Finalment es valoren i analitzen els resultats per poder arribar a un diagnòstic. Tot i que no sempre és possible, sí que serveix per a poder oferir la ajuda que es consideri més adequada a cada cas.

Tota la informació obtinguda queda recollida en un informe escrit què s'explica i s'entrega als tutors legals que l'hagin sol.licitat. Si ells ho desitgen també es comparteix amb l'escola.