centre acreditat glifing


Glifing és un mètode d'entrenament de la lectura, que s'aplica mitjançant un joc.

Què és?

Els darrers coneixements en neurociència ha evidenciat la plasticitat del nostre cervell. Això implica que mitjançant un entrenament adequat podem modificar la manera com el nostre cervell fa determinades tasques fent-lo més eficient.

Partint d'aquesta premissa, l'any 2009, arran d'un projecte amb la Universitat de Barcelona per millorar la lectura d'un infant, es va dissenyar i desenvolupar el Mètode Glifing.

En quins casos és aconsellable?

Els trastorns de l'aprenentatge són causa freqüent de fracàs escolar.

Són trastorns de base neurobiològica, sovint amb un component genètic, que condicionen que un infant amb un nivell normal d'intel·ligència, tot i rebre una instrucció adequada, aconsegueixi avançar en un o més aprenentatges de manera adequada.

Les dificultats que presenten els alumnes amb un trastorn de l'aprenentatge no són transitòries, sinó que són persistents i tenen una repercussió negativa en el progrés de l'infant durant tota l'escolaritat.

Els trastorns específics d'aprenentatge poden afectar el llenguatge oral, el llenguatge escrit, el càlcul matemàtic…

El pronòstic d'aquests trastorns de l'aprenentatge depèn de la detecció i el tractament precoç, i també de l'adaptació escolar.


El mètode Glifing, pretén ser una eina que ha de permetre acompanyar els infants en el seu desenvolupament lector.

Com funciona?

Glifing està configurat en un procés de tres passes: avaluació, anàlisi i entrenament.

1. Avaluació

Hem dissenyat proves objectives que ens permeten conèixer el perfil lector de cada un de manera precisa i detallada, i així definir el punt de partida de cadascú.

Les variables que es mesuren són la velocitat, la precisió i la comprensió.

2. Anàlisi

Les dades recollides durant l'avaluació i l'entrenament s'actualitzen cada vegada que es fa una sessió, i tant el professional com la família poden consultar-les de manera immediata a través de la plataforma Glifing.

Com en qualsevol entrenament, cal fer molta atenció a l'adaptació de les sessions a les necessitats i possibilitats de cada persona. L'esforç ha de ser suficient però no excessiu. Les sessions estan ajustades per proporcionar situacions d'èxit als glífers.

3. Entrenament

Les claus per l'èxit d'un entrenament són que s'adapti a cada persona, que sigui gradual i motivador. Els nens i nenes amb dificultat de lectura sovint tenen molt poca tolerància a la frustració. Per això hem dissenyat Glifing fent una atenció especial al reforç positiu.

Els materials d'entrenament varien segons la dificultat i les estructures treballades i també segons les activitats i l'edat del glífer.

Intercalem activitats de lectura amb jocs de velocitat, activitats de decisió, memòria i atenció. Gràcies al format informàtic els nens i les nenes es diverteixen entrenant la lectura.

Com quan practiquem un esport, la constància i la intensitat són la clau de l'èxit de l'entrenament. Glifing s'aplica des de casa, amb dispositius informàtics (tauleta i ordinador) i amb el suport dels pares i mares que fan d'entrenadors i entrenadores amb una freqüència de 4 dies a la setmana.


Com quan practiquem un esport, la constància i la intensitat són la clau de l'èxit de l'entrenament.