àrees de tractament

Psicologia infantil i juvenil

Els pares són les persones que millor coneixen als seus fills i acostumen a ser els primers en adonar-se que la seva conducta, la seva capacitat d'aprendre o la seva manera de relacionar-se és diferent a l'esperada en una persona de la seva edat. Detectar a temps quina és la causa del seu malestar és la clau per poder millorar la seva qualitat de vida.  

Logopèdia

 El llenguatge i la comunicació són uns dels aspectes més importants del comportament humà. Els problemes en aquestes capacitats produeixen dificultats a la vida de les persones que els pateixen i, en conseqüència, en els seu entorn, familiar o educatiu. El Gabinet Psicològic és un Centre acreditat del sistema Gifling.

Informe Psicopedagògic

Constitueix una eina de gran valor ja que els resultats expressats a l'informe són essencials per a comprendre quines són les fortaleses i els aspectes que cal millorar mitjançant la intervenció de pares i educadors.


àrea de psicologia

Trastorn específic de l'aprenentatge >

Sempre que no hi hagi una discapacitat intel·lectual, es tracta d'un trastorn del desenvolupament que perjudica tant a l'aprenentatge com a la utilització de les capacitats acadèmiques. Es detecta amb la presència de dificultats en una o més de les àrees següents: la lectura, la comprensió lectora, l'escriptura, l'expressió escrita, la capacitat numèrica i el raonament matemàtic.

 

Ansietat >

És una emoció que tothom ha experimentat en algun moment i que és una reacció normal i saludable. Serveix per activar les defenses davant d'un perill que s'està produint en el present o que pot succeir en un futur.

L'ansietat es converteix en un trastorn quan la por intensa o la preocupació excessiva no permet funcionar a la persona de manera habitual. Tanmateix, el nostre objectiu ha de ser aprendre a tolerar-la i a gestionar-la, no eliminar-la.

Altes capacitats intel·lectuals >

Segons el GTAC del Col.legi de Psicologia de Catalunya, aquest concepte engloba a aquelles persones que presenten unes característiques intel·lectuals quantitativa i qualitativament superiors de manera significativa envers la major part de la població en una o més àrees d'aptitud, independentment de l'edat de la persona.

En l'àmbit escolar, es tracta d'una categoria que permet designar alumnes que requereixen una educació adaptada per tal de poder assolir el desenvolupament personal que el sistema educatiu pretén per a tots els alumnes. 

Trastorn de l'Espectre Autista >

Trastorn del desenvolupament que es caracteritza per les deficiències persistents en la comunicació i en la interacció social en diversos contextos. La simptomatologia es presenta de diverses maneres però sempre està relacionada amb les dificultats en la comunicació, la deterioració o anul·lació de l'activitat social i en patrons restrictius i repetitius de comportament.


Trastorn de dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat >

Trastorn del desenvolupament que es caracteritza per un patró persistent d'inatenció i/o hiperactivitat i impulsivitat que interfereix en el funcionament de la persona.


Discapacitat intel·lectual >

Trastorn del desenvolupament que inclou limitacions en el funcionament intel·lectual, raonament, resolució de problemes, planificació, i pensament abstracte; així com en el comportament adaptatiu, autonomia personal, comunicació i responsabilitat social.


àrea de logopèdia

Trastorns del llenguatge >

  • Retard del llenguatge
  • Trastorns específics del desenvolupament del llenguatge


Dificultats funcionals >

  • Deglució atípica
  • Respiració oral

Trastorns de la parla >

  • Dislàlia: dificultat en l'articulació dels sons

  • Disfèmia: alteracions en el ritme i la fluïdesa de la parla o quequeig

Trastorns del llenguatge escrit >

  • Dislèxia: dificultats en l'adquisició de la lectura

  • Disgrafia: dificultats en l'adquisició de l'escriptura

  • Disortografies: dificultats en l'adquisició i/o aplicació de les normes ortogràfiques